closeicon
پرسنل

نام

سمت

تلفن / فکس

شماره داخلي

امیر حسین رضائی نژاد

رئیس هیئت مدیره

تلفن:

03536294310-18

فکس:

03536294316

03536294319

-

محمد رضا شهسواری

مدیر عامل

سیدمصطفی احمدی نژاد

مسئول دفتر مدیر عامل

261

هادی خبیری

معاونت اداری و مالی

227

محمد حسین صادقی

رئیس اداره امور اداری و منابع انسانی

204

ناصر ظهوری

مدیر IT و لجستیک

285

حسام مضطر زاده

مدیر بازرگانی

173

هومن جعفری

کارشناس بازرگانی

170

حمد مهدی افضل آبادی

رئیس امور تدارکات

202

زینب میرزایی

مدیر مالی

225

سید محمود حیدری

کارشناس حسابداری

222